REGULAMIN 

z dnia 28 marca  2023 roku

sklepu internetowego „Kamila Barańska – Sorn So ! Szkolenia i konsultacje”

Moje szkolenia i konsultacje prowadzone pod nazwą Kamila Barańska-Sorn So! powstały, abym mogła dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami które dążą do samorozwoju, bądź też chcą aby ich pracownicy zachowywali najwyższe standardy kompetencji. Skierowałam swoją ofertę dla pracowników sektora administracyjnego, jak i komercyjne rejony oparte na kompetencjach twardych i miękkich.  

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu kamilasorn.pl, zwanego dalej „Serwisem” oraz warunki sprzedaży usług i ich świadczenia drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę Kamila Barańska-Sorn So! Szkolenia i Konsultacje, ul. Duńska 32/43; 71-795 Szczecin; NIP: 6251559363, REGON: 241407597 zwanego dalej „Usługodawcą”.

§ 2. Ilekroć w regulaminie użyto wyrażenia:

 1. Klient – oznacza osobę fizyczna, osobę prawna lub inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której mocą ustawy przyznano zdolność prawną, dokonującą transakcji z usługodawcą przez złożenie zamówienia usługi płatnej oferowanej w serwisie i zawarcie z usługodawcą umowy sprzedaży na odległość;
 2. Użytkownik – oznacza osobę korzystająca z serwisu, używająca do tego celu konta utworzonego w serwisie na podstawie regulaminu;
 3. Usługodawca, sprzedawca – Kamila Barańska-Sorn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Barańska-Sorn So! Szkolenia i Konsultacje wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gopodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności  i adres do doręczeń: ul. Duńska 32/4, 71-795 Szczecin, NIP: 6251559363, REGON:241407597, adres poczty elektronicznej: kontakt@kamilasorn.pl numer telefonu kontaktowego: 501705754
 4. Odwiedzający – osoba wyświetlającą serwis;
 5. Usługa elektroniczna – oznacza cyfrowy produkt płatny i inny produkt płatny oferowany w serwisie;
 6. Cyfrowy produkt płatny – oznacza oferowaną w serwisie odpłatną, zupełnie cyfrową treść, w szczególności w postaci e-booka, konsultacji on-line lub innego nagrania obrazu i dźwięku, takiego jak szkolenie lub kurs, przesłaną do klienta drogą elektroniczną na wykorzystywane przez niego urządzenie elektroniczne, do której klient uzyskuje dostęp po zawarciu z usługodawcą umowy sprzedaży na odległość i wpłaceniu ceny;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży.
 8. Blog – usługa elektroniczna, internetowy blog dostępny jako zakładka niniejszej strony, dostępny dla odwiedzających stronę;
 9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługodawcą automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach, zmianach  i promocjach na stronie;
 10. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna umożliwiająca skontaktowanie się z Usługodawcą, umożliwiający złożenia zamówienia przez Usługobiorcę;
 11. Inny produkt płatny – oznacza oferowany w serwisie odpłatny towar, inny niż cyfrowy produkt płatny;
 12. Darmowa treść – treść serwisu udostępniona odwiedzającym nieodpłatnie;
 13. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29);
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21)

Rozdział 2

Warunki korzystania z serwisu

§ 3. 1. Usługodawca:

 1. utrzymuje serwer, na którym funkcjonuje serwis, gromadzi w nim dane w zakresie koniecznym do realizowania celów serwisu, udostępnia odwiedzającemu darmowe treści oraz umożliwia Klientom dokonanie transakcji w serwisie i zawarcie umowy sprzedaży na odległość usług oferowanych w serwisie;
 2. prowadzi sprzedaż detaliczną i świadczy na rzecz Klienta zakupioną przez niego usługę zgodnie z treścią przedstawionej w serwisie oferty i postanowieniami Regulaminu;
 3. zachowuje w tajemnicy informacje dotyczące Klienta;
 4. utrzymuje nieodpłatnie założone w serwisie konta Użytkowników i związane z nimi dane;
 5. blokuje konto Użytkownika postępującego wbrew Regulaminowi lub łamiącego w sposób rażący zasady współżycia społecznego;
 6. podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia dokonywanych w serwisie transakcji oraz zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu.

2. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu. Zmiana ma skutek tylko do sytuacji i zdarzeń rozpoczętych po jej dokonaniu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w serwisie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umowy zawartej z nim przed dokonaniem zmiany.

§ 4.  1. Odwiedzający, w celu poprawnego korzystania z serwisu, powinien używać urządzenia elektronicznego:

 1. z dostępem do szerokopasmowego Internetu, o przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
 2. na którym zainstalowano i poprawnie skonfigurowano:
 1. przeglądarkę internetową, w szczególności Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari, w której uruchomiono obsługę plików cookies oraz Javascript;
 2. aplikację Skype, o ile charakter danej usługi płatnej wymaga użycia tej aplikacji.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z serwisu, wynikające z niedostatecznych warunków technicznych urządzenia Odwiedzającego.

§ 5. Odwiedzający może:

 1. utworzyć konto w serwisie po zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu jego treści, poprzez:
 1. wypełnienie formularza rejestracji następującymi swoimi prawdziwymi danymi: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło;
 2. wybranie opcji założenia konta podczas składania zamówienia w serwisie, a następnie uzupełnienie wymaganych danych: nazwy użytkownika i hasła;
 1. zamówić subskrypcję nieodpłatnego newsletteru Usługodawcy poprzez zaznaczenie właściwej opcji w serwisie;
 2. zrezygnować z subskrypcji newsletteru Usługodawcy poprzez zgłoszenie mu takiego żądania;
 3. wybrać ofertę umieszczoną w serwisie i dokonać jej zakupu, przy czym, jeżeli nie jest Użytkownikiem, obowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe. 

§ 6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

§ 7. 1. Utworzenie konta w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z niektórych funkcji serwisu.

2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w każdym czasie, poprzez zgłoszenie takiego żądania usługodawcy. 

3. Usunięcie konta użytkownika powoduje usunięcie zgromadzonych w serwisie danych użytkownika podanych podczas rejestracji.

4. Skutek, o którym mowa w ust. 3, nie nastąpi w zakresie danych, które dotyczą dokonanych przez użytkownika transakcji w serwisie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową zawarta z użytkownikiem.

§ 8. 1. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie jest dozwolone tylko w zakresie własnego użytku.

2. Cytowanie i innego rodzaju rozpowszechnianie treści umieszczonych w serwisie może nastąpić tylko wraz z wyraźnym i precyzyjnym wskazaniem pochodzenia treści źródłowej. 

3. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie, wykraczające poza dozwolony własny użytek osobisty odwiedzającego, szczególnie sprzedaż lub czerpanie korzyści majątkowej jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę. 

4. Treści prezentowane w serwisie mogą stanowić utwór chroniony odpowiednimi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 9. Ilekroć w Regulaminie mowa o zgłoszeniu żądania Usługodawcy, bez wskazania konkretnej formy, zgłoszenia należy dokonać poprzez wiadomość elektroniczną nadaną na adres albo listem polecony na adres siedziby Usługodawcy.

Rozdział 3

Warunki sprzedaży 

§ 10. 1. Składanie zamówienia następuje poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego ze wskazaniem usługi jaką Usługobiorca jest zainteresowany. Usługodawca odpowie na wiadomość Usługobiorcy niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych, oferując konkretne warunki usługi wraz ze wskazaniem ceny, właściwego rachunku bankowego do zapłaty oraz możliwego terminu szkolenia/konsultacji. 

2. Usługobiorca w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości Usługodawcy o której mowa w ust.1 odpowie na ofertę. Brak odpowiedzi w zakreślonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem oferty. 

3. Umowa o świadczenie usług jest zawarta z dniem wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy/wymiany podpisanego dokumentu Umowy pomiędzy stronami. 

4. Faktura jest wystawiana jedynie na żądanie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana na adres poczty e-mail podany na etapie składania Zamówienia. 

§ 10.1. Ceny ofert umieszczonych w serwisie wyrażone są w walucie polskiej i zawierają podatek od towarów i usług.

2. Cena za usługę płatną w serwisie powinna zostać uiszczona niezwłocznie za pomocą dostępnego w serwisie kanału płatności DotPay. Inna forma uiszczenia ceny możliwa jest po zgłoszeniu Usługodawcy takiego żądania. 

3. Nieuiszczenie ceny niezwłocznie albo we wskazanym przez Usługodawcę innym terminie powoduje anulowanie transakcji.

4. Po dokonaniu przez klienta wyboru oferty usługi płatnej w serwisie, oferta zostaje przeniesiona do koszyka. W celu zakupu wybranej usługi płatnej, należy zatwierdzić wybór i wypełnić formularz osobowy, chyba że klient dokonuje zakupu jako Użytkownik.

§ 11. Klientowi, będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z usługodawcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu albo uzyskania do niego dostępu, z zastrzeżeniem § 14.

2. W celu odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować usługodawcę o takim zamiarze w formie pisemnej albo przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu i nadanie go listem poleconym na adres siedziby usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@kamilasorn.pl

§ 12. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży zawartej na odległość jest cyfrowy produkt płatny, klient, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, uzyskuje do dostęp do produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy, chyba że przez wybór właściwej opcji oświadczy, że zrzeka się prawa odstąpienia od umowy i chce uzyskać dostęp do zakupionej treści od razu.

§ 13. 1. Jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej na odległość jest inny produkt płatny, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród wariantów wskazanych w serwisie i ponosi jej koszt, chyba że z przedstawionej oferty wynika, że koszt dostawy ponosi Usługodawca. 

2. Wydanie towaru zostaje dokonane z chwilą nadania przesyłki do klienta.

§ 14. 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. Usługodawca odpowiada przed klientem za wady fizyczne lub prawne sprzedanego produktu (rękojmia).

3. W razie stwierdzenia wady produktu, o której mowa w ust. 2, klient może odstąpić od umowy albo żądać:

1) wymiany produktu na wolny od wad inny produkt takiego samego rodzaju;

2) usunięcia wady;

3) obniżenia ceny.

4. W celu skorzystania z rękojmi, klient powinien poinformować Usługodawcę o takim zamiarze w formie pisemnej albo przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu i nadanie go listem poleconym na adres siedziby usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres: Duńska 32/43 71-795 Szczecin

5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od jego otrzymania w formie tożsamej ze sposobem otrzymania wiadomości. 

6. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, klientowi przysługuje zwrot osiemdziesięciu procent ceny, zaś pozostała jej część pokrywa wynagrodzenie za analizę przypadku klienta .

Rozdział 4

Warunki i terminy wykonania usługi

§ 15. 1. W zależności od przedmiotu i zakresu zawartej Umowy o Świadczenie Usług, Usługodawca wykonuje na rzecz Usługobiorcy następujące usługi: 

 1. udziela Usługobiorcy na czas określony dostępu do nagrań oraz materiałów;
 2. przeprowadza dla Usługobiorcy w terminie oraz na warunkach zgodnych z opisem zakupionego kursu online czy też w formie stacjonarnej;
 3. umożliwia Usługobiorcy wykonywanie interaktywnych ćwiczeń i quizów;

2. Szkolenia stacjonarne odbywają się w terminie oraz na warunkach wskazanych w wiadomości Usługodawcy będącej odpowiedzią na wypełniony formularz (oferta). 

3. Szkolenie online następuje poprzez platformę meet-google. Link do udziału w szkoleniu zostaje dostarczony Usługobiorcy najpóźniej w dniu szkolenia w drodze wiadomości e-mail. 

4. W przypadku działalności sił wyższy czy też nagłej przeszkody, niemożliwej do usunięcia, Usługobiorcy przysługuje prawo zmiany terminu szkolenia/konsultacji. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o wystąpieniu przeszkód w realizacji usługi i konieczności zmiany terminu. 

Rozdział 5 

Ochrona danych osobowych

§ 16. 1. Administratorem danych osobowych Odwiedzającego/Usługobiorcy jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w stopce serwisu. Polityka prywatności reguluje i wyjaśnia przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przed Administratora, w tym o zakresie stosowania przez serwis plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 

2. Zarówno korzystanie, jak i podawanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż posiadanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest obligatoryjne w celu zawarcia umowy z Usługodawcą. 

2. Dane osobowe w serwisie przetwarzane są w celu:

1) doręczenia newsletteru;

2) zawarcia i wykonania umowy;

3) spełnienia obowiązków podatkowych lub księgowych;

4) obsługi potencjalnego klienta w związku z zamiarem dokonania zakupu w serwisie;

5) ustalenia roszczeń zawiązanych z umowami zawieranymi w serwisie i ich dochodzenia;

6) identyfikacji klienta powracającego i zaprezentowania mu oferty serwisu.

3. Dane osobowe zgromadzone w serwisie, w zamiarze realizacji celów, o których mowa w ust. 2, i jedynie w niezbędnym zakresie, mogą być udostępnione:

1) przedsiębiorcy realizującemu dostawę zamówienia do klienta;

2) instytucjom władzy publicznej;

3) obsłudze podatkowo-księgowej;

4) kancelarii prawnej;

5) dostawcy systemu mailingowego;

6) dostawcy usługi na serwerze, w tym podmiotom dostarczającym narzędzia serwisu, z którymi dostawca zawarł oddzielną umowę.

4. Dane osobowe zgromadzone w serwisie mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) w związku z przechowywaniem danych osobowych przez dostawcę systemu mailingowego oraz dostawcę usługi na serwerze (w tym podmiotom dostarczającym narzędzia serwisu, z którymi dostawca zawarł oddzielną umowę), na serwerach znajdujących się w tym kraju.

5. Dane osobowe odwiedzających są przechowywane przez usługodawcę przez cały czas funkcjonowania serwisu, chyba że właściciel tych danych zażądał wcześniej ich usunięcia. 

§ 17. Każdy, kogo dane osobowe są zgromadzone w serwisie, ma prawo żądać ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 

§ 18. Usługodawca wykorzystuje w serwisie pliki cookies w ramach przyjętej polityki prywatności dostępnej pod adresem: kontakt@kamilasorn.pl

§ 19. Treści prezentowane w serwisie mogą stanowić utwór chroniony odpowiednimi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział 6

Blog, newsletter, opinie

§ 20. 1. Przeglądanie Bloga dostępnego w serwisie jest bezpłatne i nie wymaga utworzenia konta. 

2. Przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki serwisu o nazwie „Blog” w której dostępne są najnowsze publikacje branżowe. 

3. Usługodawca umożliwia zamieszczanie komentarzy pod artykułami zamieszczanymi na Blogu. Komentarze Odwiedzających serwis wyrażają ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. 

4. Zakazuje się zamieszczania komentarzy naruszających zasady etyki oraz informacje nieprawdziwe lub mogące wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy i strony internetowe. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających zasady wyszczególnione w ust.3. 

§ 21. 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta. 

2. Zapisanie się do subskrypcji Newslettera następuje poprzez podanie w zakładce „Newsletter” danych Usługobiorcy/Klienta (imienia, adresu poczty elektronicznej) oraz kliknięciu pola „Zapisz mnie”. Zapis subskrypcji „Newsletter” może także mieć miejsce na etapie zakładania Konta lub wysyłania wiadomości w Formularzu Kontaktowym poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. 

3. Usługobiorcy przysługuje prawo rezygnacji z Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości zawierającej jasne dla Usługodawcy żądanie wypisania z subskrypcji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kamilasorn.pl

§ 22. Publikowane na stronie opinie konsumentów o oferowanych usługach pochodzą od zweryfikowanych podmiotów, którzy z przedmiotowych usług korzystali.  

Rozdział 7 

Przepisy końcowe

§ 23. Do sytuacji i zdarzeń rozpoczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się poprzedni regulamin, którego treść pozostaje dostępna w serwisie.

§ 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2023

§ 25. Promocje oraz oferty specjalne regulowane są odrębnymi regulaminami i obowiązują one przez określony okres czasu. 

§ 26. Ewentualne  spory  wynikłe  ze  stosowania  niniejszego  dokumentu  będą rozwiązywane na drodze  polubownej,  a  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  poddają  je  do  rozstrzygnięcia Sądowi Rejonowemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy. 

§ 26. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2022 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY-POBIERZ

FORMULARZ REKLAMACJI- POBIERZ