Regulamin organizacji szkoleń, konsultacji

§1 Postanowienia ogólne

  1. Wszystkie konsultacje, szkolenia, wydarzenia dostępne na stronie www.kamilasorn.pl i w zsieciowanych social mediach organizuje firma: Szkolenia i konsultacje Kamila Barańska Sorn, z siedzibą w Szczecinie kod pocztowy 71-795, ul. Duńska 32/43, NIP: 6251559363, zwana dalej, w niniejszym regulaminie Organizatorem

2. Przepisy niniejszego Regulaminu organizowania szkoleń, konsultacji, zwanych dalej Szkoleniami, stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

3. Szkolenia otwarte i zamknięte to szkolenia w zakresach i terminach opisanych szczegółowo w ofercie na stronie www.kamilasorn.pl, na które może się zapisać osoba zainteresowana konkretnym tematem szkolenia. 

4. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Organizatora i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

5. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do firmy Organizator jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Regulaminu.

§2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

-przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej www.kamilasorn.pl,

-przesłanie drogą mailową (kontakt@kamilasorn.pl) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia lub jego skanu, dostępnego do pobrania na stronie internetowej link.

2. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia pracownik Organizatora skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

4. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez Organizatora programu dostępnego na stronie internetowej www.kamilasorn.pl

§3  Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia

1.Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) Organizator standardowo przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej na 4 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia. W przypadku niezebrania ustalonej przez Organizatora minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie krótszym niż 4 dni przed terminem szkolenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników lub do odwołania szkolenia.

§4 Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej: drogą elektroniczną (mail) lub telefonicznie najpóźniej 4 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie są uwzględniane.

2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest od regularnej ceny szkolenia bez uwzględniania ewentualnych zniżek. 

3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika, który dokonał zgłoszenia w terminie krótszym niż 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

5. Zmiana terminu udziału w szkoleniu przez Uczestnika, jest traktowana tak samo jak rezygnacja z udziału w szkoleniu (w zakresie zmiany terminu udziału w szkoleniu obowiązują zasady ujęte w §4 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu).

6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

§5 Zmiana terminów szkoleń

1. W przypadku szkoleń otwartych Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. 

2. Organizator ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja eksperta, nagła niedostępność miejsca szkolenia.

3. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, wpłata zostaje zwrócona Uczestnikowi w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.

4. W przypadku odwołania szkolenia ze strony Organizatora, nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp.

§6 Zmiana trenera prowadzącego szkolenie

W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany eksperta prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§7 Zmiana miejsca szkolenia

W szczególnych przypadkach Organizator, w przypadku szkolenia stacjonarnego zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

§8 Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

1. Szkolenia prowadzone przez Organizatora są odpłatne.

2. Wysłanie zgłoszenia online lub formularza zgłoszeniowego mailem lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kamilasorn.pl, jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.kamilasorn.pl.

3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem, chyba, że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr: 

36 2490 0005 0000 4530 3551 4335 prowadzony przez Alior Bank nie później niż 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji/firmy/organizacji (jeśli zgłoszenie dotyczy pracownika), imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 4 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia).

6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia (wydawany na podstawie minimum 80% obecności Uczestnika na szkoleniu). Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.

7. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.

8. Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. W przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po zrealizowanym szkoleniu. 

9. Fakturowanie:

-w przypadku dokonania przedpłaty za usługę szkoleniową, oryginał faktury zostanie wysłany Uczestnikowi pocztą elektroniczną po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Organizatora.

-w przypadku Uczestników, z którymi uzgodniono płatność po zrealizowanym szkoleniu, oryginał faktury z 14-dniowym terminem płatności, zostanie wysłany pocztą elektroniczną w ostatnim dniu szkolenia.

-standardowo każda faktura zawiera następujące informacje: dane nabywcy zamieszczone w formularzu zgłoszenia, liczbę oraz nazwiska Uczestników szkolenia, tytuł oraz termin szkolenia, koszt jednostkowy oraz całościowy, a w przypadku Uczestników, dla których Vat=zw., faktura zawiera dodatkowo przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z podatku Vat.

-w sytuacji, gdy na fakturze powinny zostać uwzględnione dodatkowe informacje, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Organizatora o tej konieczności maksymalnie na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się szkolenia.

-Organizator nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach, w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.

§ 9 Polityka promocji

Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników polityka rabatowa Organizatora przewiduje zniżkę dla każdego uczestnika, o wartości uzgodnionej drogą mailową Polityka promocji i rabatów obowiązuje uczestników zgłoszonych na to samo szkolenie w tym samym terminie. Polityka rabatowa nie obowiązuje w przypadku szkoleń dofinansowanych (KFS, BUR, itp.).

§10 Konsultacje po szkoleniu

1. W ramach szkoleń otwartych Organizator przewiduje, w drodze uprzednich indywidualnych ustaleń via mail/telefon możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

2. Forma konsultacji: wyłącznie kontakt mailowy.

3. Czas trwania konsultacji: do 2 miesięcy po zrealizowanym szkoleniu.

4. Czas oczekiwania na odpowiedź eksperta: standardowo do 7 dni roboczych (czas oczekiwania może się wydłużyć w przypadku niedostępności eksperta).

5. W ramach konsultacji po szkoleniu Organizator nie udziela porad prawnych 

6. Wszystkie przygotowane przez Organizatora odpowiedzi w ramach konsultacji poszkoleniowych służą wyłącznie uzupełnieniu wiedzy zdobytej podczas szkolenia i mają charakter informacyjny.

7. W przypadku zapytań wykraczających poza program zrealizowanego szkolenia, Organizator nie jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi.

§11 Prawa autorskie

1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Organizatora, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§12 Informacja dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firna: Szkolenia i konsultacje Kamila Barańska Sorn, z siedzibą w Szczecinie kod pocztowy 71-795, ul. Duńska 32/43, NIP: 6251559363, 
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@kamilasorn.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

• wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia – uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

• wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z przepisami podatkowymi),

• w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO),

• wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

• osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy

• podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:

• w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

• w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

§13 Reklamacja usługi szkoleniowej

Organizator stosuje Procedurę Reklamacji Usługi Szkoleniowej zgodnie z treścią poniżej.

1.Każdy uczestnik szkolenia otwartego realizowanego przez Organizatora ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.). 

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem lub pocztą tradycyjną) w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) tytuł i termin szkolenia, wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;

b) imię i nazwisko trenera prowadzącego zajęcia;

c) szczegółowy opis problemu;

d) dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy).

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

5. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych Uczestników szkolenia, pod uwagę zostaną wzięte oceny wszystkich Uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja usługi szkoleniowej zostanie uwzględniona w przypadku, gdy łączna liczba punktów ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych będzie stanowiła mniej niż 60% wszystkich możliwych punktów do uzyskania. W przypadku gdy średnia ocen będzie stanowiła więcej niż 60% punktów możliwych do uzyskania, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

6. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:

a) bezpłatne dodatkowe materiały szkoleniowe,

b) bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,

b) zwrot części poniesionych kosztów,

c) zwrot całości poniesionych kosztów:

-wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji szkolenia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w §13 pkt 2.

§14  Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej www.kamilasorn.pl

2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu

3. Uczestnicy zgłaszający się na szkolenia są zobligowani do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.

4. Warunkiem uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.