§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu www.kamilasorn.pl 
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę jest firma: Szkolenia i konsultacje Kamila Barańska Sorn, z siedzibą w Szczecinie kod pocztowy 71-795, ul. Duńska 32/43, NIP: 6251559363
 3. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.kamilasorn.pl  jest to jednoznaczne z j nieodpłatnym utrwaleniem, przechowywaniem oraz odtwarzaniem przez Użytkownika, korzystającego z Serwisu.

§2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, 
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Administrator serwisu – Firma: Szkolenia i konsultacje Kamila Barańska Sorn, z siedzibą w Szczecinie kod pocztowy 71-795, ul. Duńska 32/43, NIP: 6251559363
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.kamilasorn.pl,
 5. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Serwisu,

§3 Zasady korzystania ze Strony Kancelarii

 1. Strona Kancelarii funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 4. Niedozwolone jest podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie,, naruszanie dóbr osobistych Administratora, dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa, nieuprawnione ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Serwisu, używanie lub zamieszczanie wirusów, innych mechanizmów negatywnie wpływających na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub oprogramowania albo urządzeń Admistratora.

§5 Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń posiadających dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies czyli mikro informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika.
 3. Pliki cookies zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz służą celom statystycznym Serwisu
 4. Użytkownik ma prawo i możliwość nieprzechowywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 5. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i dedykowane aplikacje. Sposoby usuwania plików cookies w wyszukiwarkach są dostępne m. in. pod adresami:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

§6 Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Administrator zabezpiecza i administruje nimi w sposób zgodny z prawem i niniejszym Regulaminem. Danymi takimi mogą być dane zawarte z formularzach zgłoszeniowych, newsletterze, dostępnych w Serwisie
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 3. Administrator stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne by zapobiec pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności formularze zgłoszeniowe i newsletter umożliwiają przesyłanie informacji Administratorowi.
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

§7 Kontakt i Reklamacje

 1. Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia optymalnego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo i możliwość zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres: kontakt@kamilasorn.pl
 2. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Serwis odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika. Administrator może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Administrator udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

§7 Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych istniej ryzyko nieprawidłowego działania lub awarii Serwisu , które mogą uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze Serwisu. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego  czasowe wyłączenia dostępu do Serwisu ze względu na jego modernizację lub prace konserwacyjne.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora

§8 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu stają się skuteczne z momentem umieszczenia aktualizacji Regulaminu w Serwisie lub z dniem wskazanym w alercie o wprowadzonych zmianach w Regulaminie, zamieszczonym w Serwisie lub wysłanym drogą mailową.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.